noutati legislative

21.08.2017

Ordonanta de Urgenta Nr. 52/2017 din 4 august 2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

Publicata in Monitorul Oficial Nr. 644 din 7 august 2017
Avand in vedere necesitatea reglementarii cadrului legal pentru instituirea unei proceduri de restituire a taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule, ca urmare a Hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene pronuntate in Cauza C-586/14, Budisan, prin care s-a statuat, cu privire la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 37/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, ca articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca statul membru respectiv sa scuteasca de aceasta taxa autovehiculele deja inmatriculate pentru care a fost platita, dar nu a fost restituita o taxa in vigoare anterior declarata incompatibila cu dreptul Uniunii, precum si hotararilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene pronuntate in cauzele C-288/14, Ciup, si C-200/14, Campean, prin care s-a statuat ca modalitatea de restituire a sumelor incasate in temeiul legislatiei nationale contravine principiilor Uniunii Europene, respectiv principiului cooperarii loiale, principiului echivalentei si principiului efectivitatii, tinand cont de jurisprudenta constanta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, potrivit careia dreptul contribuabilului de a obtine rambursarea unor taxe percepute de un stat membru cu incalcarea dreptului Uniunii reprezinta consecinta si completarea drepturilor conferite justitiabililor de dispozitiile dreptului Uniunii care interzic astfel de taxe, statul membru fiind, asadar, obligat sa ramburseze taxele percepute cu incalcarea dreptului Uniunii, iar efectul direct al hotararilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene il constituie obligatia statului roman si a autoritatilor fiscale la restituirea integrala si imediata a taxelor auto nelegal colectate, pentru a evita o posibila declansare a unei actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene, avand in vedere ca, urmare a abrogarii prevederilor legate de restituirea taxei auto, in prezent, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Administratia Fondului pentru Mediu se confrunta cu popriri si validari de popriri pe conturile organelor fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si aplicare de sechestre pe bunurile institutiilor, in cadrul procedurilor de executari silite demarate de catre contribuabilii-creditori, prin executor judecatoresc, in baza hotararilor judecatoresti obtinute, avand drept consecinta ingreunarea desfasurarii in conditii normale a activitatii acestora, tinand cont de faptul ca, in vederea recuperarii sumelor de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Administratia Fondului pentru Mediu, contribuabilii au demarat si alte actiuni, cum ar fi formularea de plangeri penale si/sau actiuni in contencios administrativ pentru amendarea conducatorilor organelor fiscale, luand in considerare ca prin neadoptarea unor masuri urgente pentru deblocarea situatiei exista riscul de crestere incontrolabila a nemultumirilor cetatenilor care solicita restituirea taxei; afectare grava a activitatii administratiilor fiscale si a Administratiei Fondului pentru Mediu, unde numarul executarilor creste in fiecare zi, si, implicit, afectarea colectarii veniturilor bugetare, respectiv a executiei bugetare; crestere a nivelului sumelor suplimentare pe care bugetul general consolidat va trebui sa le suporte, reprezentand cheltuieli de judecata, cheltuieli de executare silita, dobanzi, care se situeaza la circa 13 – 36% in raport cu valoarea taxei propriu-zise ceruta la restituire, in situatia in care restituirea nu se realizeaza pe cale administrativa, intrucat aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
(1) Contribuabilii care au achitat taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, prevazuta la art. 214^1 – 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobata prin Legea nr. 140/2011, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificarile ulterioare, si timbrul de mediu pentru autovehicule, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 37/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu au beneficiat de restituire pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pot solicita restituirea acestora, precum si a dobanzilor datorate pentru perioada cuprinsa intre data perceperii si data restituirii, prin cerere adresata organului fiscal central competent. Nivelul dobanzii este cel prevazut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dreptul contribuabililor prevazuti la alin. (1) de a cere restituirea se naste la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar prin derogare de la prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile de restituire se depun, sub sanctiunea decaderii, pana la data de 31 august 2018.
(3) Prin organ fiscal central competent se intelege Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin structurile de specialitate, cu atributii de administrare a creantelor fiscale, inclusiv unitatile subordonate acesteia.
(4) La cererea de restituire se anexeaza, in original sau in copie, documentul doveditor al platii taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanta fiscala/ordinul de plata si extrasul de cont, dupa caz, care sa ateste efectuarea platii acesteia, precum si copiile cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare.
(5) Cererea de restituire se solutioneaza prin decizie emisa de catre organul fiscal central competent, in conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, care se comunica contribuabilului, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Restituirea sumelor prevazute la alin. (1) se realizeaza, in baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile
ulterioare, astfel:
a) pentru taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018;
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, in perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.
(7) Impotriva deciziei prevazute la alin. (5) contribuabilii pot face contestatie in conditiile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei.
(8) Organul competent, prevazut la art. 272 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, solutioneaza contestatia in termenul prevazut la art. 77 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, prin decizie care se comunica de indata contestatorului.
(9) Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi contestate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2
Prin exceptie de la prevederile art. 1, in situatia achitarii sumelor prevazute la art. 1 alin. (1) de catre societatile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de catre proprietarii care au achizitionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.

ART. 3
(1) Hotararile judecatoresti definitive care au ca obiect restituirea sumelor prevazute la art. 1 alin. (1), pentru care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu au fost emise decizii de solutionare a cererii de restituire, precum si cele care devin executorii dupa termenul prevazut la art. 1 alin. (2) se aduc la indeplinire potrivit dispozitiilor stabilite de catre instanta judecatoreasca, prevederile art. 1 alin. (1), (5) si (7) – (9) aplicandu-se in mod corespunzator de catre organul competent, prin decizie emisa de catre acesta. Prin organ competent se intelege organul fiscal central sau Administratia Fondului pentru Mediu, dupa caz.
(2) In cazul hotararilor judecatoresti definitive prin care se stabilesc ca organe competente pentru solutionarea acestora atat organul fiscal central, cat si Administratia Fondului pentru Mediu, cererea de restituire se solutioneaza de catre organul competent la care se depune.
(3) Dobanzile datorate contribuabililor in cazul restituirii sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti sunt cele dispuse de instanta judecatoreasca sau, dupa caz, prevederile art. 1 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

ART. 4
(1) Restituirea sumelor prevazute la art. 1 alin. (1), art. 3, 5 si 6 se realizeaza din bugetul de stat sau din bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu, in functie de bugetul in care s-au facut venit sumele incasate, in contul bancar indicat de solicitant in cererea sa de restituire.
(2) Cheltuielile banesti stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive, care sunt in sarcina statului roman, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silita a sumelor prevazute la art. 3 se suporta din bugetul de stat sau din bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu, dupa caz.

ART. 5
(1) Sumele ramase de restituit, reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de solutionare a cererii de restituire pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Prevederile art. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator.
(2) Sumele ramase de restituit, reprezentand timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de solutionare a cererii de restituire pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, in termen de maximum un an de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Dobanzile datorate contribuabililor aferente sumelor prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc de catre organele competente, pentru perioada cuprinsa intre data perceperii taxelor si data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotararile judecatoresti definitive sau, dupa caz, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 1 alin. (1).

ART. 6
In cazul cererilor depuse conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 37/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care nu au fost emise decizii de solutionare a cererii, sumele se restituie, din oficiu, de organul fiscal central, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Prevederile art. 1 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.

ART. 7
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, orice procedura de executare silita se suspenda de drept pana la finele perioadei prevazute la art. 1 alin. (6) lit. a) sau
b), dupa caz.

ART. 8
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministrul mediului si ministrul finantelor publice aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare
a acesteia, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 9
In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministrul mediului si ministrul finantelor publice aproba, prin ordin comun, modelul de cerere prevazut la
art. 1 alin. (1).

ART. 10
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2015, cu modificarile ulterioare, si Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice si al ministrului finantelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a modelului si continutului unor formulare si pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 20 iunie 2014, cu modificarile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemneaza:
p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
Eugen Constantin Uricec,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Ionut Misa
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Melescanu
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu
Bucuresti, 4 august 2017.
Nr. 52