noutati legislative

15.09.2016

Ordinul Nr.2554 din 06.09.2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri in regim de scutire de taxe vamale de catre organizatii sau institutii

In aplicarea dispozitiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 si ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 712 din 14 septembrie 2016

Avand in vedere:dispozitiile art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 si ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale;

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei din 28 noiembrie 2011 pentru articolele 42-52 si articolele 57 si 58 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificarile ulterioare;

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.224/2011 al Comisiei din 28 noiembrie 2011 pentru articolele 66-73 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificarile ulterioare,in temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art 1 Se aproba Procedura de autorizare a importurilor de bunuri in regim de scutire de taxe vamale de catre organizatii sau institutii in aplicarea dispozitiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 si ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, prevazuta in anexa la prezentul ordin.

Art 2 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art 3 Anexa face parte integranta din prezentul ordin.Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,Eugen-Dragos Doros

ANEX
A
PROCEDURA de autorizare a importurilor de bunuri in regim de scutire de taxe vamale de catre organizatii sau institutii in aplicarea dispozitiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 si ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

Capitolul I
Dispozitii generale

A
rt 1(1) In vederea autorizarii organizatiilor si institutiilor pentru a importa bunuri in regim de scutire de taxe vamale, in aplicarea dispozitiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 si ale art. 82 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, in cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice se constituie cate o comisie formata din:presedinte – director general al directiei generale regionale a finantelor publice;membru – director executiv al directiei regionale vamale;membru – sef serviciu/birou juridic.
(2) Secretariatul comisiei este asigurat de directia regionala vamala.

Capitolul II
Acordarea autorizatiei de import cu scutire de taxe vamale pentru materiale educationale, stiintifice si culturale; instrumente si aparate stiintifice – art. 43-50 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului si art. 2-12 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei

Art 2 (1) Organizatiile sau institutiile interesate depun cererile de autorizare prevazute la art. 4, 6 si 10 din Regulamentul (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei la directiile generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala isi au sediul, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, semnate de reprezentantul legal, in care se vor mentiona: denumirea, sediul social, codul de identificare fiscala, scopulconcret pentru care se solicita autorizatia, precum si alte informatii necesare identificarii marfurilor.(2) Cererile mentionate la alin. (1) contin informatiile prevazute la art. 6 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei.(3) Cererile mentionate la alin. (1) sunt insotite de urmatoarele documente:a)actul de infiintare (copie);b)statutul, dupa caz (copie);c)declaratia prevazuta la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei;d)daca este cazul, documentatia prevazuta la art. 6 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei.

Art 3 (1) In urma analizarii cererii si a documentelor insotitoare, in situatia in care conditiile legale sunt indeplinite si solicitantul nu inregistreaza obligatii fiscale si vamale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, comisia emite decizia de autorizare. In cazul ministerelor si al altor institutii ale administratiei publice centrale si locale, conditiile privitoare la neinregistrarea unor astfel de obligatii nu se aplica.
(2) Decizia de autorizare de import cu scutire de taxe vamale, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, va contine urmatoarele elemente:
a) unitatea emitenta, numar de inregistrare, data emiterii, numele si functia persoanei care o semneaza;
b) temeiul legal avut in vedere;
c) numarul si data de inregistrare a cererii solutionate;
d) date referitoare la solicitant, respectiv institutia sau organismul destinatar (denumire, sediu social, adresa, cod de identificare fiscala, numele si prenumele reprezentantului legal);
e) informatiile prevazute la art. 6 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei;
f) termenul de valabilitate, stabilit in conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei;
g) alte informatii necesare identificarii marfurilor.
(3) Autorizatia de import cu scutire de taxe vamale produce efecte incepand cu data comunicarii.
(4) In cazul respingerii cererii, decizia de respingere va fi motivata in fapt si in drept.
(5) Decizia de aprobare/respingere este comunicata solicitantului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei complete.
(6) Decizia de aprobare/respingere poate fi atacata in conditiile si termenele prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Comisia de autorizare poate indrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea solicitantului. Decizia corectata se comunica solicitantului, potrivit legii.

Art 4 (1) In situatia prevazuta la art. 48 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, prevederile art. 2 si 3 din prezenta procedura se aplica in mod corespunzator pentru institutia sau organismul primitor.
(2) Atunci cand se mentine scutirea de taxe acordata, autorizatia initiala se anuleaza, fiind emisa o noua autorizatie pentru institutia sau organismul primitor.

Art 5 In situatiile mentionate la art. 49 alin. (1) si art. 50 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, autorizatia de import cu scutire de taxe vamale se anuleaza.

Capitolul III
Acordarea autorizatiei de import cu scutire de taxe vamale echipamentelor importate in scopuri necomerciale de catre sau pentru o unitate sau organism de cercetare stiintifica care isi are sediul in afara Uniunii Europene – art. 51-52 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului si art. 19-21 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei

Art 6 (1) In cazul cererii prevazute la art. 19 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei, prevederile art. 2 alin. (1) si alin. (3), cu exceptia lit. d), si art. 3, cu exceptia alin. (2) lit. e), din prezenta procedura se aplica in mod corespunzator.(2) In situatiile mentionate la art. 52 alin. (2) si (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 si 5 din prezenta procedura se aplica in mod corespunzator.

Capitolul IV
Acordarea autorizatiei de import cu scutire de taxe vamale pentru animale de laborator si substante biologice sau chimice utilizate in cercetare – art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

Art 7 Scutirea de taxe vamale prevazuta la art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se acorda cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 2 alin. (1) si alin. (3), cu exceptia literei d), si art. 3, cu exceptia alin. (2) lit. e), din prezenta procedura.

Capitolul V
Acordarea autorizatiei de import cu scutire de taxe vamale pentru instrumente si aparate destinate cercetarii medicale, stabilirii de diagnostice sau realizarii de tratamente medicale – art. 57-58 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului si art. 13-16 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei

Art 8 (1) In cazul cererii prevazute la art. 13 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei, art. 2 alin. (1) si alin. (3), cu exceptia lit. d), si art. 3, cu exceptia alin. (2) lit. e), din prezenta procedura se aplica in mod corespunzator.
(2) In cazul donatiei, cererea trebuie sa includa suplimentar informatiile prevazute la art. 13 alin. (3) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.225/2011 al Comisiei.
(3) In situatiile mentionate la art. 58 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 si 5 din prezenta procedura se aplica in mod corespunzator.

Capitolul VI
Acordarea autorizatiei de import cu scutire de taxe vamale pentru substante de referinta pentru controlul calitatii medicamentelor – art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

Art 9 Acordarea scutirii de taxe vamale prevazuta la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se face cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 2alin. (1) si alin. (3), cu exceptia lit. d), si art. 3, cu exceptia alin. (2) lit. e) din prezenta procedura.

Capitolul VII
Acordarea autorizatiei de import cu scutire de taxe vamale pentru marfurile de uz general importate de organizatii de stat sau de alte organizatii de binefacere sau filantropice – art. 61-65 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

Art 10 (1) Acordarea scutirii de taxe vamale pentru bunurile prevazute la art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se face cu aplicare, in mod corespunzator a prevederilor art. 2 alin. (1) si alin. (3), cu exceptia lit. d), si art. 3, cu exceptia alin. (2) lit. e), din prezenta procedura.
(2) In situatiile mentionate la art. 64 si 65 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 si 5 din prezenta procedura se aplica in mod corespunzator.

Capitolul VIII
Acordarea autorizatiei de import cu scutire de taxe vamale pentru marfurile destinate persoanelor cu handicap – art. 66-73 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului si Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.224/2011 al Comisiei

Art 11 (1) In cazul cererii prevazute la art. 4, 5 si 9 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.224/2011 al Comisiei, prevederile art. 2 alin. (1) si alin. (3), cu exceptia lit. d), si art. 3, cu exceptia alin. (2) lit. e), din prezenta procedura se aplica in mod corespunzator.
(2) Declaratia prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. c) din prezenta procedura este cea mentionata la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.224/2011 al Comisiei.
(3) In situatiile mentionate la art. 71-73 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 si 5 din prezenta procedura se aplica in mod corespunzator.

Capitolul IX
Acordarea autorizatiei de import cu scutire de taxe vamale pentru marfurile importate de organizatii de stat sau de alte organizatii de binefacere sau filantropice in folosul victimelor catastrofelor – art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

Art 12 (1) Acordarea scutirii de taxe vamale pentru bunurile prevazute la art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se face cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 2 alin. (1) si alin. (3), cu exceptia lit. d), si art. 3, cu exceptia alin. (2) lit. e), din prezenta procedura.
(2) Declaratia prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. c) din prezenta procedura se inlocuieste cu o declaratie-angajament potrivit art. 76 paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului.
(3) In situatiile mentionate la art. 78-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului, art. 4 si 5 din prezenta procedura se aplica in mod corespunzator.

Capitolul X
Acordarea autorizatiei de import cu scutire de taxe vamale pentru cadourile primite in contextul relatiilor internationale – art. 82 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului

Art 13
Acordarea scutirii de taxe vamale pentru bunurile prevazute la art. 82 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului se face cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 2 alin. (1) si alin. (3), cu exceptia lit. d), si art. 3, cu exceptia alin. (2) lit. e), din prezenta procedura.

Capitolul XI
Dispozitii finale

Art 14 (1) Autorizatiile de import cu scutire de taxe vamale emise conform prezentei proceduri se prezinta biroului vamal de catre titular la declararea marfurilor respective pentru regimul vamal de punere in libera circulatie.
(2) Scutirea de taxe vamale se aplica numai dupa verificarea indeplinirii celorlalte conditii prevazute de legislatia in vigoare la importul marfurilor.
(3) Biroul vamal mentioneaza pe versoul autorizatiei numarul si data declaratiei vamale de punere in libera circulatie si retine o copie a acesteia, pe care o inregistreaza in evidente.

Art 15 (1) In situatia constatarii de catre organele cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a nerespectarii prevederilor prezentei proceduri si a regulamentelor unionale corespunzatoare, acestea solicita comisiei de autorizare anularea autorizatiei. Decizia de anulare va fi comunicata atat institutiei sau organismului titular, reprezentantului sau imputernicit, dupa caz, cat si birourilor vamale care au in evidenta operatiunile efectuate de acestea, in vederea regularizarii situatiei operatiunilor care au fost efectuate cu incalcarea reglementarilor legale in vigoare.
(2) Decizia de anulare poate fi atacata in conditiile si termenele prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art 16 Organele cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor efectua, cel putin o data pe an, verificari la institutiile sau organismele care au obtinut autorizatii de admitere cu scutire de taxe vamale, asupra modului in care sunt respectate prevederile legale in vigoare.

Art 17 Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA Nr. 1
la procedura
Denumirea organizatiei …….. …….. ……………Codul de identificare fiscala …….. …….. ……… Adresa …….. ……………. ……………. …………… Telefon …….. ……………. ……………. ………….. Nr. de inregistrare …….. ……………. …………..CEREREIn conformitate cu prevederile* …….. ……………. ……………. ……………. ……………. …………, in baza documentatiei anexate, solicitam autorizatie pentru desfasurarea activitatilor de import pentru marfurile avand urmatoarele caracteristici:descriere comerciala precisa a marfurilor …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ………;

– clasificarea in Nomenclatura combinata …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………;

– caracteristici tehnice …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……..;

– numele sau denumirea si adresa producatorului si, dupa caz, ale furnizorului …….. ……………. ……………. …….. ……… …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ………;

– tara de origine …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …….. ……..;

– locul unde se utilizeaza marfurile …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …….. ………….;

– scopul pentru care sunt destinate marfurile …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……….;

– pretul marfurilor sau valoarea in vama …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………..;
– numarul de exemplare din acelasi tip de marfa …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …….. ………;

– alte informatii necesare identificarii marfurilor, cu respectarea conditiilor prevazute prin aceste regulamente …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …….. …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …….. …………… .
Reprezentantul legal al organizatiei,…….. ……………. ……………. ……………. ……….. (numele si prenumele)…….. ……………. …………(semnatura) Data …….. ……………. …….. ………
* Se vor mentiona numai articolele corespunzatoare in temeiul carora se solicita scutirea de taxe vamale pentru activitatile de import autorizate prin decizie.

ANEXA Nr. 2
la procedura
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agentia Nationala de Administrare FiscalaDirectia Generala Regionala a Finantelor Publice …….. ……….. DECIZIAnr. …….. din data…………., valabila pana la …….. ………. In conformitate cu prevederile* …….. ……………. ……………. ……………. …….. ……………, pe baza documentatiei depuse si inregistrate cu nr. ………….. din data …………., se autorizeaza desfasurarea activitatii de import al marfurilor avand urmatoarele caracteristici:descriere comerciala precisa a marfurilor …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ………;

– clasificarea in Nomenclatura combinata …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ………..;

– caracteristici tehnice …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ………;

– numele sau denumirea si adresa producatorului si, dupa caz, ale furnizorului …….. ……………. ……………. ……………. ……… …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ………;

– tara de origine …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …….. ……..;

– locul unde se utilizeaza marfurile …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……..;

– scopul pentru care sunt destinate marfurile …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……….;

– pretul marfurilor sau valoarea in vama …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….;

– numarul de exemplare din acelasi tip de marfa …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …….. …………..;

– alte mentiuni necesare la identificarea marfurilor, cu respectarea conditiilor prevazute prin aceste regulamente …….. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …….. ………… de catre organizatia…….. ………….., cu sediul social in localitatea …….. ……….., str. …….. …….. ……….. nr. …….., codul de identificare fiscala ……………, telefon …….. ………, reprezentata legal de catre …….. ……………. ……………. ……………. ……….. .Director general,…….. ……………. …….. ……….(numele si prenumele)
* Se vor mentiona numai articolele corespunzatoare in temeiul carora se acorda scutirea de taxe vamale pentru activitatile de import autorizate prin decizie.