noutati legislative

4.08.2016

Ordinul CNAS nr. 417/2016 – modificarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE, ORDIN pentru modificarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 627/2010

Avand in vedere:
– art. 280 alin. (1) lit. e) si art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 5 alin. (1) pct. 22 si art. 18 pct. 2 si 10 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Referatul de aprobare nr. 1.216 din 24 iunie 2016 al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in temeiul dispozitiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:
Art. I.  Metodologia de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 627/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 512 din 22 iulie 2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La litera A punctul 4, litera e) se abroga.
2. La litera A, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „5. in urma verificarilor, organul de control va intocmi proces-verbal de constatare sau nota de constatare, dupa caz, dupa formularele-model prevazute in anexele nr. 5 si 6 la Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1,012/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.”

3. La litera A, punctul 7.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „7.3. in aplicarea prevederilor art. 47 alin. (3) si ale art. 48 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza formularul-model prevazut in anexa nr. 61 la Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.012/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art. II.  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Gheorghe-Radu Tibichi
Bucuresti, 5 iulie 2016.