noutati legislative

22.05.2019

Modificarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 392 din data de 20 mai 2019, a fost publicata Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.

Principalele modificari:
1.La articolul 4 (care reglementeaza atributiile Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara), dupa litera r) se introduce o noua litera, litera r1), cu urmatorul cuprins:
r1) executa, prin personalul desemnat al institutiilor subordonate, lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, topografiei, geodeziei si publicitatii imobiliare, la nivelul intregii tari, pentru imobile din domeniul public al statului, identificate ca fiind necesare si urgente si aprobate ca atare prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Executarea acestor lucrari se va efectua in conformitate cu prevederile regulamentului mentionat la art. 20, numai de catre echipele cu atributii in acest sens, desemnate prin ordin al directorului general, la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare putand fi constituite maximum doua echipe;

2. La articolul 9, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:
(71) Sumelor achitate de Agentia Nationala pentru plata certificatelor de mostenitor prevazute la alin. (7) li se adauga taxa pe valoarea adaugata, dispozitie aplicabila tuturor certificatelor de mostenitor intocmite cu privire la imobile ce au facut obiectul inregistrarii sistematice, indiferent de data eliberarii acestora, de catre notarii publici care intrunesc conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. La articolul 13 (care reglementeaza cazul imobilelor care fac obiectul inregistrarii sistematice, in lipsa actelor doveditoare ale dreptului de proprietate, in documentele tehnice se va inscrie posesia de fapt asupra imobilului), dupa alineatul (14) se introduc doua noi alineate, alineatele (141) si (142), cu urmatorul cuprins:
(141) Dispozitiile alin. (14) nu sunt aplicabile in cazul in care cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate pe vechile amplasamente, potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare, fara efectuarea masuratorilor de catre comisia locala, recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini si in lipsa planurilor parcelare, conform art. 27 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca se constata diferente de suprafata in plus sau in minus intre suprafata inscrisa in titlul de proprietate si suprafata masurata a vechiului amplasament, caz in care in documentele tehnice ale cadastrului si in cartile funciare care se vor deschide in baza acestora se va inscrie suprafata rezultata din masuratori.
(142) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentelor tehnice ale cadastrului si pentru corespondenta acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor pe vechile amplasamente in concordanta cu actele juridice puse la dispozitie de detinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate si primarului in calitate de presedinte al comisiei locale de restituire a proprietatilor funciare.

4. La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
(31) Radierea constructiilor din cartea funciara se efectueaza in baza autorizatiei de desfiintare si a procesului- verbal de receptie sau, in lipsa acestora, a actului administrativ emis de autoritatea locala competenta prin care se confirma desfiintarea constructiei, precum si a documentatiei cadastrale, in cazurile prevazute prin regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.

5. La data intrarii in vigoare a prezentei legi, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni se inchid, astfel incat nu vor mai fi efectuate inscrieri in aceste registre.
Concomitent cu deschiderea cartilor funciare, pentru imobilele din regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni se fac verificari inclusiv in vechile registre de publicitate imobiliara inchise conform alin. (1) si toate sarcinile valabile se transcriu in cartile funciare, cu scutire de plata tarifelor.

Pentru mai multe detalii a se vedea Legea de modificare integral.