noutati legislative

27.08.2015

HG nr. 685/2015 – modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin HG nr. 52/2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei republicata, si al art. VI din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 41, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(7) Solicitarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea copilului prevazute la alin. (1) se face pe baza de cerere si documente doveditoare, in conditiile prezentelor norme metodologice, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea efectiva in acest concediu. In situatia in care cererea este depusa peste acest termen, persoana indreptatita poate solicita dreptul la indemnizatie pentru cresterea copilului pana cel tarziu in ultima zi a perioadei concediului aprobat.”

2. La articolul 41, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:
„(71) In cazul in care celalalt parinte nu respecta prevederile alin. (7), concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se reduc cu o luna.”

3. La articolul 41, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
„(10) In situatia prevazuta la alin. (9), la stabilirea nivelului indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare veniturile realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii celui din urma copil.”

4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. – (1) In aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanta de urgenta, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atat la unitati de invatamant de stat, cat si particulare, autorizate sau acreditate, in conditiile legii, in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.
(2) In vederea includerii in calculul celor 12 luni a situatiilor prevazute la art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita face dovada ca a frecventat, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar sau postuniversitar, organizate potrivit legii, doar pentru perioadele care sunt asimilate in vederea deschiderii dreptului la indemnizatie pentru cresterea copilului sau, dupa caz, la stimulentul lunar.”

5. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
„(21) In situatia persoanelor care realizeaza concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel putin uneia dintre activitati, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta.”

6. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) In cazul prevazut la alin. (1), daca cele 12 luni prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt constituite si din perioade in care persoana a realizat venituri supuse impozitului, atunci indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate in aceasta perioada, inclusiv pe baza celor realizate in perioadele prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) si a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta.”

7. Dupa articolul 9 se introduc doua noi articole, articolele 91 si 92, cu urmatorul cuprins:
„Art. 91. – (1) In perioada concediului prevazut la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita poate realiza venituri supuse impozitului pana la nivelul prevazut la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, prin desfasurarea efectiva a unei activitati, cu conditia mentinerii intreruperii/suspendarii uneia dintre activitatile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizatie.
(2) Persoanele care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului in baza prevederilor art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta si care nu pot prezenta dovada suspendarii activitatii pot realiza venituri supuse impozitului cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta.
(3) In situatia in care persoanele indreptatite solicita succesiv dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, limita de venituri prevazuta la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta se aplica fiecaruia dintre acestia.
Art. 92. – (1) Pe perioada concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, fiecare dintre persoanele indreptatite poate realiza venituri supuse impozitului in baza art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta.
(2) In aplicarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, veniturile pot fi realizate, dupa cum urmeaza:
a) in perioada cuprinsa intre data stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului si 31 decembrie a aceluiasi an calendaristic, pentru oricare optiune de concediu a persoanei indreptatite;
b) in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie a anului calendaristic si data incetarii dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, pentru oricare optiune de concediu a persoanei indreptatite;
c) in perioada cuprinsa intre data stabilirii si data incetarii dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, in situatia in care aceasta perioada este cuprinsa in acelasi an calendaristic, in cazul concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 1 an;
d) in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie a aceluiasi an calendaristic, in cazul concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
e) in perioada cuprinsa intre data stabilirii dreptului si data suspendarii acestuia in vederea acordarii stimulentului de insertie, indiferent de optiunea de concediu a persoanei indreptatite, cu respectarea perioadelor prevazute la lit. a)-d).
(3) Agentiile teritoriale au obligatia de a verifica respectarea de catre persoana indreptatita a limitei de venituri prevazute la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, in termen de 6 luni de la incheierea fiecarui an calendaristic din perioada concediului pentru cresterea copilului, precum si de la incetarea dreptului la concediu si indemnizatia pentru cresterea copilului, conform legii.”

8. La articolul 12, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:
„(71) Pe perioada in care unul dintre parinti solicita concediul prevazut la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgenta, celalalt parinte nu poate beneficia de stimulentul de insertie.”

9. La articolul 12, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
„(9) In situatia realizarii de venituri nete in conditiile art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita nu poate solicita stimulentul de insertie.”

10. La articolul 21, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
„(11) In cazul in care apare o noua situatie de natura a genera un nou drept, la stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare veniturile conform alin. (1), precum si cele realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta.”

11. La articolul 32, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) In situatia in care persoana indreptatita nu respecta obligatia prevazuta la art. 19 din ordonanta de urgenta si dupa verificarea prevazuta la art. 92 alin. (3), agentia teritoriala stabileste ca au fost realizate venituri peste limita prevazuta la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, indemnizatia pentru cresterea copilului se considera a fi acordata necuvenit si se recupereaza in conditiile art. 24 din ordonanta de urgenta.”

12. La articolul 34, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra nivelului minim al indemnizatiei de 1,2 ISR. Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se efectueaza incepand cu luna transmiterii comunicarii.”

Art. II. – Hotararea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice – Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru dialog social – Liviu-Marian Pop
Ministrul finantelor publice – Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice – Sevil Shhaideh
Ministrul sanatatii – Nicolae Banicioiu

Bucuresti, 19 august 2015.
Nr. 685.