Etapele procedurii de mediere

Procedura prealabila incheierii contractului de mediere
(art. 43 din Legea nr. 192/2006)

Partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti o invitatie scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile in acest sens.

In cazul imposibilitatii de prezentare a vreuneia dintre partile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o noua data in vederea informarii si acceptarii medierii.

In cazul acceptarii medierii, partile in disputa, pe de o parte, si mediatorul, pe de alta parte, vor incheia contractul de mediere.

Daca una dintre parti refuza, in scris, in mod explicit, medierea ori nu raspunde invitatiei mentionate anterior ori nu se prezinta de doua ori la rand la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata.

Mediatorul poate face si alte demersuri legale pe care le considera necesare pentru invitarea partilor la mediere, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 192/2006.

 

Desfasurarea medierii
(art. 50-55 din Legea nr. 192/2006)

Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere, care servesc exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict.

Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.

De regula, medierea are loc la sediul mediatorului, insa, daca se impune, aceasta se poate desfasura si in alte locuri convenite de mediator si de partile aflate in conflict.

In cursul medierii, partile aflate in conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord. De asemenea, parttile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, in conditiile legii.

Sustinerile facute pe parcursul medierii au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participa la mediere asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta are obligatia sa o aduca la cunostinta partilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere.

In cazul in care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Atunci cand solicita punctul de vedere al unui specialist din afara biroului sau, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fara a dezvalui identitatea partilor.

 

Inchiderea procedurii de mediere
(art. 56-60 din Legea nr. 192/2006)

Procedura de mediere se inchide, dupa caz:
a) prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului;
b) prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;
c) prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti.

In cazul in care partile au incheiat numai o intelegere partiala, precum si in cazul esuarii medierii ori a depunerii contractului de mediere, orice parte se poate adresa instantei judecatoresti sau arbitrale competente.

La inchiderea procedurii de mediere, in oricare dintre cazurile prevazute de lege, mediatorul va intocmi un proces-verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Partile primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.

Atunci cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. Intelegerea poate fi afectata, in conditiile legii, de termene si conditii, insa aceasta nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice.

In cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere redactat de catre mediator va fi prezentat notarului public sau instantei de judecata, pentru ca acestea, avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege si sa emita un act autentic sau o hotarare judecatoreasca, dupa caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si de forma, notarul public sau instanta de judecata, dupa caz, putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare cu acordul partilor. Mediatorul este tinut de aceste obligatii si in cazul in care prin acordul de mediere se constituie, se modifica sau se stinge orice drept real imobiliar. Aceasta obligatie
se aplica in toate situatiile in care legea impune, sub sanctiunea nulitatii, indeplinirea unor conditii de fond si de forma. In cazul in care legea impune indeplinirea conditiilor de publicitate, notarul public sau instanta de judecata va solicita inscrierea contractului autentificat, respectiv a hotararii judecatoresti in Cartea Funciara.    

Partile pot solicita notarului public autentificarea, in conditiile legii si cu respectarea procedurilor legale, a intelegerii lor. Totodata, partile acordului de mediere se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor.

Competenta revine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. In cazul in care acordul de mediere se refera la o cauza succesorala si a intervenit inainte de eliberarea certificatului de mostenitor, competenta apartine notarului public, conform legii.

Cererea adresata instantei, privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor rezultata din acordul de mediere, este scutita de plata taxei judiciare de timbru, cu exceptia cazurilor in care acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale.

In orice faza a procedurii de mediere, oricare dintre partile aflate in conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, incunostintand, in scris, cealalta parte si mediatorul. Mediatorul ia act de denuntarea unilaterala a contractului de mediere si, in cel mult 48 de ore de la data primirii incunostintarii, intocmeste un proces-verbal de inchidere a procedurii de mediere.

Daca una dintre partile aflate in conflict nu se mai prezinta la mediere, fara a denunta contractul de mediere, mediatorul va intreprinde toate demersurile necesare pentru a stabili intentia reala a partii respective si, dupa caz, va continua sau va inchide procedura de mediere.