informatii utile

Dictionar juridic

Daune‑interese compensatorii
Despagubiri banesti care se acorda prin hotarare judecatoreasca unei persoane pentru acoperirea prejudiciului cauzat de o alta persoana prin neexecutarea totala sau partiala a obligatiilor contractuale asumate ori prin savarsirea oricarei fapte ilicite. Prin plata lor trebuie sa se realizeze o reparare justa si integrala a prejudiciului; el tre­buie sa cuprinda atat valoarea pierderii efective (damnum emergens), cat si a castigului de care partea lezata a fost lipsita ca urmare a neindeplinirii de catre cealalta parte a obligatiilor sale ori a savarsirii faptei ilicite (lucrum cessans). inlocuiesc executarea in natura a obliga­tiilor si deci nu pot fi cumulate cu acestea. La stabilirea cuan­tumului despagubirilor se ia in considerare valoarea pagubei din momentul pronuntarii hota­rarii judecatoresti.

Debitor de regres
Per­soana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectua­rea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial prin­cipal, putand fi urmarita, pe acest temei, ea insasi de catre creditorul cambial, pentru exe­cu­tarea acelei prestatii, daca la implinirea scadentei – sau in cazurile prevazute de lege, chiar mai inainte de scadenta – obligatul principal refuza plata ce i se cere. Obligatia de garan­tie este in realitate, o obligatie de plata avand caracter sub­sidiar. Sunt debitori de regres: tragatorul, girantii si avalistii lor.

Deconcentrarea administrativa
Transferul unor atributii care revin organelor centrale, unor organe din subordine, ce functioneaza in teritoriu, cu scopul de a rezolva direct, la baza, anumite activitati. Toate autoritatile deconcentrate in circumscriptiile teritoriale avand o putere de decizie limitata, raman strans legate de autoritatile centrale, care exercita asupra lor o putere ierarhica, ce le permite sa se prevaleze de vointa lor asupra subordonatilor.

Dies interpellat pro hominem
(expr. latina), fructificarea de drept a banilor. Potrivit art. 1073 C.civ., oricine se obliga la efectuarea unei prestatii este indatorat sa o indeplineasca sub sanctiunea platii daunelor‑interese.

Drept de desherenta
Posibilitate recunoscuta statului de a culege orice bun fara stapan, aflat pe teritoriul sau, in virtutea dreptului sau de suveranitate.

Drept de mostenire al sotului supravietuitor
Dreptul subiectiv civil care apartine sotului supra­vietuitor al defunctului, in virtutea caruia acesta poate culege masa succesorala ramasa in urma mortii sotului sau. Sotul supravietuitor bene­ficiaza de urmatoarele drepturi: 1) un drept de mostenire, in concurs cu oricare dintre cla­sele de mostenitori legali sau in lipsa rudelor, din cele patru clase; 2) un drept de mostenire special asupra mobilelor si obiectelor apartinand gospo­dariei casnice, precum si asupra darurilor de nunta; 3) un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit. Pentru ca sotul supravietuitor sa poata bene­ficia de aceste drepturi, este necesar ca in afara conditiilor generale cerute de lege, el sa indeplineasca si o conditie speciala, si anume: sa aiba calitatea de sot la data deschi­derii succesiunii.

Drept de gaj al creditorilor
Garantie instituita de lege prin stabilirea de principiu potrivit careia debitorul raspunde pentru toate creantele chirografare, cu intre­gul sau patrimoniu, cu toate bunurile sale mobile si imobile. in scopul conservarii patrimo­niului debitorului si a readu­cerii in acest patrimoniu a bunurilor instrainate, creditorii au la dispozitie unele masuri prevazute de lege, printre care actiunea oblica si actiunea pauliana.

Dumping‑ul
(in materia comertului international), reprezinta dezvoltarea unei strategii discriminatorii in directia unei piete. Dumping‑ul se defineste prin faptul in sine de a vinde mai ieftin pe teritoriul comunitar, ceea ce nu se intampla pe alte teritorii, in circumstante normale. Circumstantele normale sunt, adesea, dar nu intotdeauna, acelea pe care le putem observa in statul de origine al operatorului. Discriminarea trebuie sa fie evidenta pentru a pune in valoare elementul caracteristic care este „marja de dumping”. Aceasta discriminare serveste la stabilirea prejudiciului suferit de producatorii din cadrul Comunitatii Europene.