informatii utile

Dictionar juridic

Accesorium Sequitur Principale
Accesoriul urmeaza principalul), adagiu latin folosit pentru: 1) a exprima regula potrivit careia bunul sau contractul accesoriu urmeaza soarta juridica a bunului sau contractului principal de care depinde; 2) (in materie procesuala civila) a exprima ideea de principiu ca orice instanta competenta, investita cu judecarea unei cereri principale, are competenta de a judeca si toate cererile accesorii si incidente care, daca ar fi judecate separat, ar putea atrage competenta unei alte instante.

Achiesare
1. Act juridic prin care una din partile litigante recunoaste fie pretentiile ridi­cate impotriva sa de catre cealalta parte, fie hotararea pronuntata de prima instanta impotriva sa. Achiesarea paratului la pretentiile reclamantului are valoarea si produce efectele unui act de dispozitie. Cu alte cuvinte, paratul care achieseaza la pretentiile reclamantului nu‑i usureaza acestuia din urma sarcina probei, ci el renunta sa‑si mai apere pozitia sa proce­suala. Achiesarea paratului la pretentiile reclamantului pune capat judecatii deoarece continuarea proce­sului nu mai prezinta interes pentru niciuna din parti. 2. Achiesarea partii care a pierdut procesul in fata primei instante la hotararea pronuntata in defavoarea sa poate fi facuta atat expres, oral in instanta dupa pronuntarea hota­rarii sau ulterior prin inscris autentic, cat si tacit, prin executarea de bunavoie a hotararii. Aceasta achiesare, indiferent de forma in care este facuta, trebuie sa aiba loc mai inainte de expirarea termenului de apel sau recurs. Partea care lasa ca termenul sa expire, fara a se face apel sau recurs, este presupusa ca s‑a folosit de acel termen pana la ultimul moment fara a se decide asupra oportunitatii de a ataca hotararea pronuntata in defavoarea sa. Procedand astfel, partea nu achieseaza la hotarare, ci este sanctionata (decazuta din drept) pentru ca a lasat termenul sa expire fara a se folosi de el. Achiesarea expresa la hota­rare, ca mod de a pune capat unui litigiu, in care nu a inter­venit inca o hotarare definitiva, nu este permisa in materie de divort, partile ne­putand renunta la termenul de apel sau de recurs.

Acord comercial
Forma frecventa pe care o imbraca tratatele internationale. Este o conventie prin care de regula, doua state isi reglementeaza relatiile privind exportul, importul, tranzitul si depozitarea marfurilor, taxele vamale, sistemul de plata, garantii reciproce etc. De obicei, acordul comercial se incheie la nivel guvernamental si poate fi pe termen scurt sau pe termen lung.

Acte administrative exceptate de la controlul legalitatii de catre instantele de contencios administrativ
Actele administrative care nu pot fi atacate la instantele de contencios administrativ, si anume: a) actele care privesc raporturile dintre Parlament sau Presedintele Romaniei si Guvern; b) actele administrative de autoritate si actele de gestiune ale organelor de conducere din cadrul Parlamentului; c) actele administrative referitoare la siguranta interna si externa a statului; d) actele referitoare la interpretarea si executarea actelor internationale la care Romania este parte; e) masurile urgente luate de organele puterii executive pentru evitarea sau inlaturarea efectelor unor evenimente prezentand pericol public (incendii, epidemii etc.); f) actele adoptate in exercitarea atributiilor de control ierarhic; g) actele de comandament cu caracter militar; h) actele de gestiune; i) actele de guvernamant; j) actele pentru desfiintarea carora se prevede prin lege speciala o alta procedura judiciara; k) actele privitoare la stabilirea si scaderea impozitelor si taxelor.

Active imobilizate
(imobilizari), desemneaza, din punct de vedere contabil, toate acele valori economice de investitie, a caror perioada de utilizare si lichiditate este mai mare de un an. Acestea pot fi: a) imobilizari necorporale; b) imobilizari corporale; c) imobilizari financiare.

Actiune in resciziune
Varietate a actiunii in anulare prin care cel indreptatit sa in­voce leziunea ca viciu de con­simtamant poate cere instantei judecatoresti desfiin­tarea cu efect retroactiv a actului juridic lezionar. in dreptul nostru, actiunea in resciziune poate fi intentata numai de minorul intre 14 si 18 ani care a incheiat, fara incuviintarea prealabila a parintilor sau tutorelui, actul juridic lezionar (pentru a carui validitate nu era necesara si incuviintarea pre­alabila a autoritatii tutelare). in situatia cand actul lezionar a fost incheiat de o persoana majora, aceasta nu este indrep­tatita sa promoveze actiunea in resciziune, ci va putea intenta eventual o actiune in anularea acelui act, invocand caracterul ilicit sau imoral al cauzei acestuia.

Actiune in simulatie
Actiune civila avand ca obiect inlaturarea unui act aparent si stabilirea de catre instanta a continutului real al acordului de vointa intervenit intre parti (de ex.: se cere constatarea incheierii unui contract de van­zare‑cumparare). Con­stituind un mijloc prin care se asigura respectul pentru adevar, ca nor­ma etica fundamentala in rela­tiile sociale, actiunea in simulatie poate fi intro­dusa de oricare din parti, pre­cum si de orice persoana care are un interes legitim de a invoca actul secret. Este inadmisibila impotriva tertilor de buna‑credinta care necu­noscand existenta actului se­cret, s‑au bazat pe actul aparent.

Amnistie
Act al puterii de stat prin care se inlatura raspunderea penala, executarea pedepsei si consecintele con­dam­narii pentru o infractiune savarsita. Amnistia poate fi generala – este acordata pentru orice tip de infrac­tiune; speciala – se acorda numai pentru anumite infractiuni; neconditionata – nu se prevede nici o conditie pentru a obtine beneficiul ei; con­ditionata – este acordata numai sub rezerva indeplinirii uneia sau mai multor conditii.

Anatocismul
Este o conventie prin care partile stipuleaza ca dobanda sa se capitalizeze, deci sa se adauge la suma datorata si sa produca ea insasi, dobanda (dobanda la dobanda).

Asociatiile, fundatiile si federatiile
Sunt forme asociative cu personalitate juridica (detinand patrimoniu propriu, sediu social etc.). Este esential pentru aceste entitati, caracterul nepatrimonial. Totusi, asociatiile si fundatiile pot realiza beneficii, dar acestea vor putea fi utilizate numai in vederea atingerii scopurilor asociatiei sau fundatiei. De asemenea, aceste entitati non‑profit pot constitui societati comerciale (intregul beneficiu rezultat va fi reinvestit sau utilizat de catre asociatie/fundatie in scopurile statutare). Actele constitutive ale acestor entitati juridice imbraca forma scrisa, autentificata.

Avanzii‑Cauza
Sunt aceia carora le‑au fost transmise drepturile altor persoane.